ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านคางฮุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 = Factors Resultng to Prathomsuksa IV-VI Students' Learning Achievement of Science Group, Ban Khangjung School, Office of Roi Et Provincial Elementary Education Service Area 1 /

ผู้แต่ง
ประพิศ เหมวิจิตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.3 ป328ป 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ฑ) 174 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.