ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = Self-Disciplines of Students in Roi Et Dramatic Arts College, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พรรัตน์ เชิงสะอาด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551