บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = The Role of Buddhist Monks in the Community Development in the Area of Municipality of Suwannaphum Sub-District, Suwannaphum District, Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
พระวิริยะ ธมฺมทีโป (ทำสีดา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560