การดำเนินงานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของครูพื้นที่พิเศษ อำเภอจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ = Implementing the Learning Process Rdform af Teachers in special Area, Chom Thong District, Office of Chiang Mai Education Area 6 /

ผู้แต่ง
อัมพวัน แก้วสุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554