พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น = Student Parents' Opinion toward Lower Secondary Level Students' Desirable Conduct, Phonprachanukul Municipality School, Phon District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
มัณฑนา สุวรรณศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.5 ม335พ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ณ) 135 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.