การศึกษาปัญหาจริยธรรมของเยาวชนไทยในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปทุมธานี = A Study of Ethical Problems of Thai Youths in the Present Issue of the Plan of the National Education : A Case Study of Pathumthai Province /

ผู้แต่ง
พระมหาวิทยา ปญฺญาวุฑฺโฒ (วิเศษนคร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546