ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดทุ่งลานนา เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร = Satisfactin of Parents' Towards the Education Management of Wat Tunglanna School Prawet District Bangkok /

ผู้แต่ง
บุญมาก ปานเถื่อน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.192 บ526ค 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ฑ) 122 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.