ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบจำนวนเต็มของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร = Satisfaction on Computer-Assisted Instruction on Integer System of the Second Year Students of Secondary Level, Rajadhivas School, Bangkok /

ผู้แต่ง
ประสาทธรรม์ เหลือจันทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.334 ป396ค 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ณ) 172 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.