ความต้องการของผู้ต้องขังเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเรือนจำจังหวัดสงขลา = The Need of Prisoners in Education Management in Songkhla Central Jail /

ผู้แต่ง
จิรทีปต์ ช่วยคง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552