ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาะ การงาน พื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี = Parents' Satistfaction towards Teaching and Learning Plan on Computer Subject of the Second Level Studens, Thairat 68 (Wat Haulad), Muak Lek District, Saraburi Province /

ผู้แต่ง
สิทธิชัย ทองเขียว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555