การประยุกต์ใช้หน้าที่ชาวพุทธในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Buddhist Duty in Living a Life of Buddhists, Soa Thong Sub-District, Ron Phibun District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระอารมณ์ ถิรสทฺโธ (ลิ้มโป)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554