ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการหมู่บ้านศีล 5 ในเขตอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช = People's Opinion Towards Panca Sila Village Project in the Area of Ronphibun District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระปลัดสุชาติ สุชาโต (รักประทุม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559