การดำเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ของประชาชนอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง = The Way of Life Based on Ditthadhammikattha of People in Kraburi District, Ranong Province /

ผู้แต่ง
พระครูกิตติธรรมพินิจ กิตฺติปญฺโญ (ใจซื่อ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557