การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ /

ผู้แต่ง
นภดล ร่มโพธิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)