การประยุกต์ใช้พละ 5 ในการวิ่งมาราธอน : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมาราธอนพุทธศักราช 2555 = An Application of the Five Bala in Marathon Running : A Case Study of Bangkok Marathon 2012 /

ผู้แต่ง
มงคล เทพเกษตรกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560