ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในเนมิราชชาดก = An Analytical Study of Dhamma in the Nemiraja Jataka /

ผู้แต่ง
พระสมุห์ทนงศักดิ์ จนฺทธมฺโม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3184 ท115ศ 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
(ก-ช) 133 หน้า ; 30 ซม.