ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในเนมิราชชาดก = An Analytical Study of Dhamma in the Nemiraja Jataka /

ผู้แต่ง
พระสมุห์ทนงศักดิ์ จนฺทธมฺโม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560