ศึกษาคติความเชื่อทางไสยศาสตร์ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช = The Study of the Beliefs of Sorcery in Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระมหาบุญนำ ปญฺญกุโล (กูลภักดี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555