การดำเนินชีวิตตามหลักเบญจศีล เบญจธรรมของประชาชนอำเภอหากใหญ่ จังหวัดสงขลา = The Way of Life Based on Panca-Sila and Panca-Dhamma of People in Hatyai District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
พระอธิชาติ ฐานิสฺสโร (อดิษสร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558