การนำหลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้ในการดำเนินชีวิตของรักเรียนในมุมมองของครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Sangghahavattu Principes in Daily Life op Student in Teachers View in Secondary and Hidh School Level, Sichon District, Nakhon Si Thammarai Province /

ผู้แต่ง
พระวุฒิชัย ชยวุฑโฒ (โพธิ์ถาวร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559