การนำหลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้ในการดำเนินชีวิตของรักเรียนในมุมมองของครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Sangghahavattu Principes in Daily Life op Student in Teachers View in Secondary and Hidh School Level, Sichon District, Nakhon Si Thammarai Province /

ผู้แต่ง
พระวุฒิชัย ชยวุฑโฒ (โพธิ์ถาวร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ว865ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ถ) 165 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.