การประยุกต์ใช้หลักภาวนาในการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง = An Application of Bhavana Principles Living Lives of People in the Area of Bangkaew District, Pattalung Province /

ผู้แต่ง
พระปิยะ ทิพวารี (ปริชาโน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559