การปรับตัวด้านสังคมของผู้สูงอายุของชุมชนตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮองสอน = Social Adaptation of the Elderly in Tambon Chong Kham Community, Mueang District, Mae Hong Son Province /

ผู้แต่ง
พระเสรี ธีรปญฺโญ (นาคะปรีชา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553