การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท 4 ในการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Performance According to Iddhipada 4 in Study of Students in Phraborommatatupitakvittaya School, Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สุกิจ มลสวัสดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552