การนำหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการเรียนของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนบางขันวิทยา อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Itthipatha 4 in Studying of the 4th Level Students in Bangkhanvittaya School, Bang Khan District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
กฤษณา เทพสุวรรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552