ความพึงพอใจประชาชนที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี = People's Satisfaction Towards the Services of Suratthani Hospital /

ผู้แต่ง
วรัญญา ชูแสงศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553