ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอีสาน = Bhuridatta Thera's Way of Meditation Affcting to Isan Culture /

ผู้แต่ง
โชติช่วง เนตรครุธ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554