850 คำ ต้องรู้สู้ CU-TEP และ TOEFL /

ผู้แต่ง
สรุจ ศุภศิรประภา
Corporate Author
จริยา ประภพรัตนกุล, มณฑิรา ดำรงมณี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1