การนำหลักจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Ethical Principles for Daily Work of People in Thayang Sub-District Administration Organization, Thungyai Dostrict, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สุริยัน ไกรสิทธิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553