ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทการให้บริการของโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี = People's Expectation Towards the Service Roles of Kanchanadit Hospital, Kanchanadit District, Suratthani Province /

ผู้แต่ง
ธัญญารัตน์ อินทรโชติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 362.11 ธ468ค 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ณ) 152 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.