การจัดการทรัพยากรน้ำของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่หยวกตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = Water Resouece Management of the Farmers Using the Water from Mae Yuak Reservoir Pong Sub-District, Chae Hom District, Lampang Province /

ผู้แต่ง
ไชยพันธุ์ มียันต์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557