อภิธมฺมตฺถวิภาวินียา ปญฺจิกา นาม อตฺถโยชนา ติตโย ภาโค

ผู้แต่ง
ธรรมบท
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.318302 ธ346อ 2538
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
601 หน้า