โชคดีมีโอกาสได้ตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4