ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตามทัศนะของประชาชนในชุมชนศรีมงคล แขวงนครพิงค์ เทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors Affecting the Change of Lifestyles According to People in Sri Mongkhon Community, Nakhon Ping District, Nakhon Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
คมสัน ประทุมสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557