ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Social Relation s Affecting Education Management : A Case Study of Lanna Polytechnical College, Chaiang Mai /

ผู้แต่ง
ชัชวาล วัฒนกีบุตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553