ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ = Thai For Foreigners /

ผู้แต่ง
สถิตย์ เจนเลื่อย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : สถาบันภาษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1