การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Planning /

ผู้แต่ง
ยุวดี ศิริยทรัพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1