พุทธปรัชญาเถรวาท = Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
รัชชัย ขยันทำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1