การดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักอิทธิบาทธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนวัดควนส้าน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Living a Life According to the Four Paths of Accomplishment of the Level 3 Students in Watkuansan School, Changlang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สุรินทร์ นินทศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551