การปฏิบัติตามหลักฆราวาสธรรม 4 ในการดำเนินชีวิตของประชาชนตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Gharavasadhamma Principles in Living a Life of People in Ron Phibun Sub-District, Ron Phibun District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สุทธิศักดิ์ ปรีดาภาพ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554