การใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ของคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Sanggaha Vattu Principles of Community Welfare Fund Administrative Committee, Khun Tale Sub-District, Lansaka District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สารภี สุทธิธรรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 361.8 ส673ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ด) 131 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซซม.