ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของปกาเกอะญอ บ้านวัดจันทร์ หมู่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Affecting the Change in Lifestyles of the Pgazk Nyau, Ban Wat Chan, Moo 3, Ban Chan Sub-District, Mae Chaem District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
อารีย์ พานทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553