การปฏิบัติตนตามหลักพละ 5 ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Performance on Pala Principles of Students in Thungsongsahaprachasan School, Thungsong District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สมยา อธิมุตติกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555