การใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการประชาชนของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = An Application on Sangahavatthu 4 for Service Providing to People Potawas Community Health Care Center Mueang District, Suratthani Province /

ผู้แต่ง
ณัฎฐา ม้วนสุธา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 362.12 ณ313ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ถ) 184 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.