การนำหลักอิทธิบาท 4 ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = An Appication of Iddhipada Principles in Work Performance of Personnel in Public Health Service Providing Network, Suratthani Hospital Mueang District, Suratthani Province /

ผู้แต่ง
นิตยา จิตรรำพัน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 น577ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ต) 163 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.