การนำหลักอิทธิบาท 4 ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = An Appication of Iddhipada Principles in Work Performance of Personnel in Public Health Service Providing Network, Suratthani Hospital Mueang District, Suratthani Province /

ผู้แต่ง
นิตยา จิตรรำพัน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559