การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารธรรมในปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ = An Application of Brahmaviharadhamma 4 to Performance of the Crown Property Bureau's Personnels /

ผู้แต่ง
ประคัลภ์ จันทร์โอชา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552