การจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Marketing management for Tourism Industry /

ผู้แต่ง
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3