ทุติยสมันตปาสาทิกาแปล /

ผู้แต่ง
ธรรมบท
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.318202 ธ346ท 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
Physical description
2 เล่ม