ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการพัฒนาสังคมของพระสังฆาธิการในอำเภอสามพราน จังนครปฐม = People's Opinion on the Executive Monks' Role in Social Development in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
พระมนตรี นราธิโป (ไพรบึง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ม151ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ต) 158 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.