การบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม = The Administration Infrastructure of Sub-District Administrative Organization in Kamphaengsaen District, Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
เจษฎาภรณ์ แย้มสำราญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559