การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารวัดของเจ้าอาวาสในจังหวัดราชบุรี = Abbot' Use of Good Governance in Tample Administration in Ratchaburi Province /

ผู้แต่ง
พระครูจันทรคุณ คุณจนฺโท (จันทร์ พิมพ์สุวรรณ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557