ความคาดหวังของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Monks' Expectation of the Executive Monks' Sangha Affair Administration in Krathu Mbaen District, Samut Sakhon Province /

ผู้แต่ง
พระครูสิริสาครธรรม คุณงฺโค (จำนงค์ ฉิมมณี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557